Beleidsplan Culemborg en Oranje

Doelstelling

Al meer dan 450 jaar is er een bijzondere band tussen het Huis van Oranje en Nederland. Het koningschap was en is binnen onze pluriforme samenleving en parlementaire democratie een vaste verbindende waarde voor alle Nederlanders. We staan in de lange traditie van trots zijn op ons land, werken aan eenwording en samen bouwen aan de toekomst van Nederland met iedereen die hier woont of nog komt wonen. De vrijstad Culemborg heeft in die traditie een speciale plaats die C&O in de huidige samenleving op een eigentijdse wijze vorm wil geven.
De koers die het bestuur van C&O wil uitzetten heeft als titel, verbinden, verdiepen en verbreden.
Met Koningsdag en de vieringen van 4 en 5 mei stellen we ons als doel de eenheid en saamhorigheid van de inwoners van Culemborg te vieren en te versterken. Het bestuur van C&O wil verbinden. Verbinden van alle Culemborgers; jong en oud, gelovig en ongelovig, arm en rijk, blank en gekleurd, gestorvenen voor de vrijheid en overlevenden van het oorlogsgeweld, geboren en getogen Culemborgers en nieuwkomers. Verbinden tot een pluriforme samenleving met behoud van de normen en waarden van onze democratie door interesse te tonen in elkaars verschillende (culturele) achtergronden.

Het bestuur van C&O wil mensen en hun organisaties verbinden door nadrukkelijk samen te werken. We willen mensen de mogelijkheid bieden vanuit hun eigen achtergrond en interesse samen te vieren, hun verhaal te delen, bruggen te slaan en elkaar te verbinden. Langs die weg wordt de Culemborgse, maar ook de Nederlandse, pluriforme gemeenschap hechter. Die verbinding wordt op nationaal niveau verbeeld door het Huis van Oranje, de Nederlandse driekleur, maar ….. vaker nog getoond door het eensgezind gedragen oranje.

Verdiepen en Verbreden

Naast verbinden is verdiepen en verbreden onderdeel van de titel van de beleidsvisie van C&O. Daarmee wordt aangesloten bij het beleid dat de gemeente Culemborg m.b.t. evenementen en de horeca in 2021 heeft vastgesteld.
Culemborg beschikt niet over een speciaal daarvoor gereserveerde evenementenlocatie. Koningsdag wordt m.n. in de binnenstad gevierd. Markt, Varkensmarkt en omliggende straten worden dan formeel als evenemententerrein beschouwd. Deze locaties hebben echter ook een andere functie. C&O vindt het van belang synergie met die andere functies te creëren door samenwerking te entameren met detailhandel en horeca. We willen nagegaan of een verbreding van Koningsdag gerelateerde activiteiten gewenst is op het Chopinplein en Koopmansgildeplein.
De samenwerking van C&O met detailhandel en horeca kan leiden tot het participeren van deze ondernemers met een kraam of een aanvullende festiviteit. Daarmee ondersteunen de ondernemers het bezoekmotief van de Culemborgers aan Koningsdag c.q. de binnenstad. Dit zou kunnen
leiden tot een win-win situatie voor alle betrokkenen; inwoners en ondernemers.
Koningsdag kent een lange traditie. Desalniettemin is in de loop der jaren de wijze van vieren aan de maatschappelijke context aangepast. C&O vindt, zoals gezegd, in de huidige pluriforme maatschappelijke context het zoeken naar verbinding een wezenlijk onderdeel van de activiteiten.

Daarnaast wordt meer ingezet op kwalitatief betere activiteiten en voldoende diversiteit. Dat proces wordt weliswaar gecoördineerd door C&O, maar in gezamenlijkheid uitgevoerd. Een zorgvuldige afstemming en voorbereiding van activiteiten in het kader van Koningsdag en de
vieringen 4 en 5 mei vereist voldoende voorbereidingstijd. Van de gemeente verwacht C&O dat zij de afstemming met horeca, detailhandel en bewoners behalve in coördinerende zin ook financieel ondersteunt.
De gemeente Culemborg heeft nieuw beleid vastgelegd. Echter zowel in de Horeca- als Evenementenvisie wordt over financiële ondersteuning met geen woord gerept. De huidige jarenlang niet geindexeerde (ontoereikende) subsidie aan C&O sluit niet aan bij de ambities neergelegd in die beleidsdocumenten. Aan deze beleidsvisie koppelt het bestuur van C&O een bij de ambities passende onderbouwde begroting neer.

Uitvoering

De uitvoering van de activiteiten in het kader van Koningsdag en de vieringen op 4 en 5 mei vindt m.n. plaats door vrijwilligersorganisaties. Deze kenmerken zich door de belangeloze inzet van velen. Die vele vrijwilligers vormen het cement van de samenleving. Met de presentatie van vrijwilligersorganisaties met verschillende culturele achtergrond en doelstelling kunnen we begrip kweken, verschillen overbruggen, ‘nieuwkomers’ verbinden c.q. cement aanbrengen. Vrijwilligersorganisaties kenmerken zich vaak door hun voortdurende zoektocht naar voldoende financiële
middelen om hun maatschappelijk relevante activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Daarnaast willen ze hun vrijwilligers graag een enkele keer een blijk van waardering voor hun inzet geven. Het bestuur van C&O is van mening dat om die reden tijdens Koningsdag en de vieringen 4 en
5 mei tegenover de inzet van vrijwilligersorganisaties een ‘vergoeding’ moet staan die kan bijdragen aan die uitdrukking van waardering van de samenleving voor de vrijwilligers(organisaties). Dat kan in de vorm van een financiële vergoeding voor hun bijdrage aan het evenement of door een kraam ter beschikking te stellen om zich te kunnen presenteren.

Subsidie en Verantwoording

Het gewenste beleid c.q. de visie van de gemeente en C&O op het evenementenbeleid en meer specifiek Koningsdag en de vieringen 4 en 5 mei vraagt om een omvangrijkere subsidie. Meer dan een jaar vooruit is het onmogelijk aan te geven door wie of welke organisatie, waar en op welke wijze vorm en inhoud gaat worden gegeven aan het evenement. De begroting en daaruit voortvloeiende gevraagde subsidie zijn dus een indicatie van de kosten van de uitvoering van de door C&O gecoördineerde activiteiten. Om die reden vraagt C&O een (taakstellende) subsidie waarover achteraf verantwoording, afrekening en definitieve vaststelling plaatsvindt.

Vastgesteld d.d. 29 maart 2022.

Jos van Zuthpen