Bestuursleden gezocht

Verbinden – Verdiepen – Verbreden

Met Koningsdag en de vieringen van 4 en 5 mei stellen we ons als doel de eenheid en saamhorigheid van de inwoners van Culemborg te vieren en te versterken. Het bestuur van C&O wil verbinden. Verbinden van alle Culemborgers; jong en oud, gelovig en ongelovig, arm en rijk, blank en gekleurd, gestorvenen voor de vrijheid en overlevenden van het oorlogsgeweld, geboren en getogen Culemborgers en nieuwkomers.

Het bestuur van C&O zoekt BESTUURSLEDEN
voor een coördinerende rol bij de organisatie van Koningsdag en de vieringen 4/5 mei.

Koningsdag kent een lange traditie. Desalniettemin is in de loop der jaren de wijze van vieren aan de maatschappelijke context aangepast. C&O vindt in de huidige pluriforme maatschappelijke context het zoeken naar verbinding een wezenlijk onderdeel van de activiteiten.
Daarnaast wordt meer ingezet op kwalitatief betere activiteiten en voldoende diversiteit. Dat proces wordt weliswaar gecoördineerd door C&O, maar in gezamenlijkheid uitgevoerd. Daarmee wordt aangesloten bij het beleid dat de gemeente Culemborg m.b.t. evenementen en de horeca in 2021 heeft vastgesteld. Culemborg beschikt niet over een speciale evenementen locatie.

Koningsdag wordt met name in de binnenstad gevierd. Markt, Varkensmarkt en omliggende straten worden dan formeel als evenemententerrein beschouwd. Deze locaties hebben echter ook een andere functie. C&O vindt het van belang synergie met die andere functies te creëren door samenwerking te entameren met detailhandel en horeca.

De samenwerking van C&O met detailhandel en horeca kan leiden tot het participeren van deze ondernemers met een kraam of een aanvullende festi-viteit. Daarmee ondersteunen de ondernemers het bezoekmotief van de Culemborgers aan Koningsdag c.q. de binnenstad. Dit zou kunnen leiden tot een win-win situatie voor alle betrokkenen; inwoners en ondernemers. We willen nagaan of een verbreding van Koningsdag gerelateerde activiteiten op het Chopinplein en Koopmansgildeplein gewenst en realiseerbaar is.